Làm cách nào để định cấu hình Kiểm soát truy cập trên Router wifi AC MERCUSYS?

This Article Applies to:

1. Truy cập trang web quản lý. Nếu bạn không chắc chắn về cách thực hiện việc này, vui lòng nhấp vào

Làm cách nào để đăng nhập vào giao diện dựa trên web của Router WiFi AC MERCUSYS?

2. Trong Cấu hình nâng cao, đi tới Kiểm soát mạng → Kiểm soát truy cập, sau đó bạn có thể định cấu hình kiểm soát truy cập trên màn hình.

Để thêm một quy tắc mới, hãy làm theo các bước dưới đây.

1. Bật để bật Kiểm soát truy cập.

2. Chọn Whitelist hoặc Blacklist.

3. Nhấp Thêm (Add) và nhập một mô tả ngắn gọn cho quy tắc.

4. Nhấp Cấu Hình (Configure) trong cột Máy Chủ Lưu Trữ Bên Dưới (Hosts Under Control) để thêm máy chủ, sau đó nhấp Áp Dụng (Apply).

Mô tả máy chủ - Trong trường này, hãy tạo một mô tả duy nhất cho máy chủ.

Chế độ - Ở đây có hai tùy chọn, Địa chỉ IP Địa chỉ MAC. Bạn có thể chọn một trong số chúng từ danh sách thả xuống.

Nếu Địa chỉ IP được chọn, bạn có thể thấy mục sau:

Dải địa chỉ IP - Nhập địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ của máy chủ ở định dạng thập phân chấm (ví dụ: 192.168.0.23).

Nếu Địa chỉ MAC được chọn, bạn có thể thấy mục sau:

Địa chỉ MAC - Nhập địa chỉ MAC của máy chủ trong định dạng XX-XX-XX-XX-XX-XX (ví dụ: 00-11-22-33-44-AA).

5. Nhấp Cấu hình (Configure) trong cột Mục Tiêu (Target), bạn có thể chọn Bất Kì Mục Tiêu (Any Target), hoặc chọn Thêm (Add) để thêm mục tiêu mới. Sau đó nhấp Áp Dụng (Apply).

 

Mô tả - Trong ô này, tạo mô tả cho mục tiêu. Lưu ý rằng mô tả này phải là duy nhất.

Chế độ - Ở đây có hai tùy chọn, Địa chỉ IP và Tên miền trang web. Bạn có thể chọn một trong số chúng từ danh sách thả xuống.

Nếu Địa chỉ IP đã chọn, bạn sẽ thấy như sau:

Dải địa chỉ IP - Nhập địa chỉ IP (hoặc dải địa chỉ) của mục tiêu (các mục tiêu) ở định dạng thập phân chấm.

Dịch vụ chung - Dưới đây liệt kê một số cổng dịch vụ phổ biến. Chọn một cổng từ danh sách thả xuống và số cổng tương ứng sẽ tự động được điền vào ô Cổng. Ví dụ: nếu bạn chọn HTTP, 80 sẽ tự động được điền vào ô Cổng.

Cổng -Chỉ định cổng hoặc phạm vi cổng cho mục tiêu. Đối với một số cổng dịch vụ phổ biến, bạn có thể sử dụng mục Dịch vụ chung ở trên.

 

Giao thức - Đây là ba tùy chọn, Tất cả, TCP và UDP. Chọn một trong số chúng từ danh sách thả xuống cho mục tiêu.

Nếu chọn Tên miền website, bạn sẽ thấy các mục sau:

Tên Miền - Tại đây bạn có thể nhập 4 tên miền, tên đầy đủ hoặc từ khóa (ví dụ: Mercusys). Bất kỳ tên miền nào có từ khóa trong đó (www.mercusys.com) sẽ bị chặn hoặc được phép.

6. Nhấp Cấu hình (Configure) trong ô Lịch (Schedule),  bạn có thể chọn Bất Cứ Khi Nào (Any Time), hoặc chọn Thêm (Add) để thêm lịch mới. Sau đó nhấp Áp Dụng (Apply).

Mô tả - Trong ô này, tạo một mô tả cho lịch. Lưu ý rằng mô tả này phải là duy nhất.

Thời Gian - Nhấp và kéo qua các ô để đặt khoảng thời gian hiệu quả.

 

7. Nhấp Lưu (Save) để hoàn tất cài đặt.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.