Whole-Home Wi-Fi

  Halo S3(3-pack)
  Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình Tốc Độ 300Mbps
 • Coming Soon
  Halo S3(2-pack)
  Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình Tốc Độ 300Mbps
  Halo S12(3-pack)
  Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200
  Halo S12(2-pack)
  Hệ Thống Wi-Fi Mesh Cho Gia Đình AC1200