Trung tâm GPL code

Xin lưu ý: Các bộ phận của sản phẩm MERCUSYS chứa mã phần mềm do các bên thứ ba phát triển, bao gồm mã phần mềm tuân theo Giấy phép C9ộng đồng GNU (“GPL“), Phiên bản 1/Phiên bản 2/Phiên bản 3 hoặc Giấy phép Cộng đồng GNU Ít hơn (“LGPL”) . Bạn có thể sử dụng điều kiện phần mềm tương ứng để tuân theo các điều khoản cấp phép GPL.

Để tuân thủ các điều khoản của GPL, MERCUSYS, nếu có, cung cấp dịch vụ thư để lấy mã nguồn có thể đọc được bằng máy của phần mềm tuân theo GPL, trên CR-Rom theo yêu cầu qua thư hoặc email. Thông tin thêm được cung cấp cùng với các sản phẩm hoặc phần mềm có liên quan. Với Trung tâm Mã GPL này, MERCUSYS cung cấp tải xuống miễn phí các bản sao của mã nguồn tương ứng có thể đọc được bằng máy của phần mềm tuân theo GPL và có trong các sản phẩm MERCUSYS.

Các chương trình tương ứng được phân phối KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO; thậm chí không có bảo hành ngụ ý về KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC hoặc SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Cộng đồng GNU tương ứng để biết thêm chi tiết.

Vui lòng chọn kiểu máy và phiên bản sản phẩm MERCUSYS của bạn từ danh sách bên dưới để tải xuống mã nguồn. Bạn có thể xem lại, in và tải xuống các điều khoản cấp phép GPL tương ứng tại đây.