Điều gì sẽ xảy ra nếu MERCUSYS không đăng nhập được vào sản phẩm MERCUSYS của tôi?

This Article Applies to:

1. Xin lưu ý rằng tên người dùng / mật mã đăng nhập giống với mật mã nội bộ khi đăng nhập vào trang quản lý web. Đó không phải là mật mã của ID MERCUSYS hoặc Mật mã Wi-Fi, mà là mật mã quản trị được tạo khi bạn cài đặt nó ở lần đầu tiên.

2. Đảm bảo thiết bị MERCUSYS đang sử dụng firmware mới nhất.

3.Nếu thiết bị MERCUSYS là bộ mở rộng sóng sử dụng IP tĩnh, hãy đảm bảo rằng địa chỉ IP nằm trong cùng một subnet với router của bạn.

4. Khởi động lại thiết bị MERCUSYS hoặc khởi động lại ứng dụng MERCUSYS và thử lại.

5.Nếu bạn không nhớ được mật mã nào, vui lòng thử admin bằng chữ thường, tuy nhiên nếu vẫn không được, bạn vui lòng cài đặt lại thiết bị MERCUSYS bằng cách nhấn nút / lỗ đặt lại (reset) trong 10s, sau đó cài đặt lại từ đầu thông qua ứng dụng MERCUSYS.