Cách tìm phiên bản firmware trên thiết bị MERCYSYS

This Article Applies to:

Vui lòng tham khảo các bước sau để tìm phiên bản firmware

1.Launch a web browser, visit http://mwlogin.net and log in with the password you set for the device.

2.Go to Advanced-> System Tools-> Firmware Upgrade or Advanced-> System -> Firmware Update

 

1. Khởi chạy trình duyệt web, truy cập http://mwlogin.net và đăng nhập bằng mật mã bạn đã đặt cho thiết bị.

2. Đi tới Advanced-> System Tools-> Firmware Upgrade hoặc Advanced-> System -> Firmware Update