Tại sao máy khách của tôi không kết nối được với Wi-Fi Halo khi bật Chuyển vùng nhanh?

This Article Applies to:

Tính năng Chuyển vùng nhanh dựa trên tiêu chuẩn chuyển vùng 802.11r, yêu cầu cả router và máy khách hỗ trợ để có hiệu lực.

Một số máy khách không dây không hỗ trợ chuẩn chuyển vùng 802.11r và cũng không thể nhận ra thông tin liên quan đến 802.11r trong các khung Beacon do Halo phát. Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng những máy khách này có thể không kết nối được với mạng Wi-Fi của Halo hoặc ngắt kết nối khỏi mạng Wi-Fi của Halo sau khi bật tính năng Chuyển vùng nhanh.

 

Nếu một số máy khách của bạn gặp sự cố kết nối Wi-Fi, bạn nên tắt Chuyển vùng nhanh để thử.